Stylish & elegant needlework patterns

(PDF patterns)